Разходка с лодка по р. Ропотамо

ropotamo1

Комплексът Ропотамо се намира на 50 км южно от Бургас и обхваща лиманната част и заливната тераса на река Ропотамо с естествените заливни гори, пясъчни дюни, плажна ивица и дълбоко разчленено крайбрежие с вдадени в морето скални носове, тесни и дълбоки заливи, остров Св. Тома, блатата Алепу, Аркутино и Стамополу, както и резерват „Ропотамо”. На изток и югоизток комплексът обхваща планински ридове с широколистни гори.

ropotamo17

Комплексът Ропотамо включва значително разнообразие от биотопи. Съществен елемент представляват крайбрежните блата с влаголюбива растителност с преобладаване на тръстика, теснолистен и широколистен папур, крайбрежен камъш и др., както и такива с водна растителност: водна лилия, жабешка водянка, издута водна леща и др.

Характерни за комплекса са речният лиман на р. Ропотамо с лонгозни гори от полски ясен, полски бряст, черна елша, глог, със значително участие на лиани. Широколистните гори са главно от благун със средиземноморски елементи или смесен с космат дъб и виргилиев дъб и др.
Крайбрежната ивица е заета от дюни с псамофитна тревна растителност, главно песъчар, пясъчна лилия и др. На места морският бряг е скалист с ниши, подводни пещери и морски заливи.

ropotamo9
На територията на комплекса Ропотамо през последните години са установени 236 вида птици, от които 69 са включени в Червената книга на България. Мястото осигурява подходящи местообитания за 87 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита.
Комплекс Ропотамо е едно от най-важните места в страната като гнездовище на група от видове, силно привързани към разнообразните типове местообитания на територията му – средиземноморския буревестник, голямата пъструшка, средната пъструшка, червената чапла, гривестата чапла и полубеловрата мухоловка.

ropotamo14
Комплекс Ропотамо е едно от трите гнездови находища на морския орел по българското Черноморие. През размножителния период, по време на миграция или зимуване са установени 10 световно застрашени вида – малкият корморан, къдроглавият пеликан, мраморната патица, белооката потапница, морският орел, степният блатар, големият креслив орел, царският орел, белошипата ветрушка и ливадният дърдавец.
Значителна е ролята на комплекса като междинна станция при миграция на птиците и като типично „място с тесен фронт на миграция”, главно за белия щъркел, обикновения мишелов и някои други видове грабливи птици.
Комплекс Ропотамо поддържа значителни зимуващи популации на черногушия гмуркач (Gavia arctica), кафявоглавата потапница, червеноклюната потапница и сивата патица.
Част от комплекса има статут на строг резерват и в него не се позволяват никакви човешки дейности. В буферната зона на резервата, както и в незащитените територии се извършват горско-стопански дейности, лов, риболов, транспорт, отдих и туризъм.

336_013_Ropotamo_rezervat.jpg120725b3f0ebbe70775802e730cefbfe5_1223152937